Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en / of het leveren van producten, indien en voor zover wij niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Art. 2 De prijsoffertes worden gegeven zonder verbintenis. De aangegeven datum voor levering en uitvoering van de werkzaamheden is louter indicatief en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Art. 3 Bij annulering van de bestelling wordt aan de verkoper ten forfaitaire titel 1/3 van de totale koopsom betaald. Onverminderd het recht van ons om de uitvoering van de bestelling te eisen.

Art.4 Eventuele wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en / of leveringen vereisen onze uitdrukkelijke instemming met eventuele prijsaanpassing.

Art.5 Garantie. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen op straffe van onontvangkelijkheid onmiddellijk bij de in bezitstelling van de goederen gedaan te worden.

Art.5.2 Indien wij ons verbinden tot het ontwikkelen van programmatuur en tot het leveren van een programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en ons overeengekomen en vastgelegde specificaties, staan wij er behoudens andersluidende overeenkomst voor in dat de door onze ontwikkelde programmatuur en / of door ons geleverde programmapakket in staat is om de taken te verrichten die in zodanig specificaties zijn vermeld.

Art.5.3 In alle andere dan genoemde gevallen verbinden wij ons tot het met zorg verrichten van de ons gegeven opdracht, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk verbonden dat onze werkzaamheden en / of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat te zullen brengen. De omstandigheden dat wij de opdrachtgever ter zake mondelinge of schriftelijke adviezen hebben verstrekt, brengt niet met zich mee dat wij ons tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat hebben verbonden.

Art.5.4 In de gevallen waarin wij garantie hebben gegeven zoals in 5.2 en 5.3 vermeld, verbinden wij ons om de gebreken in de geleverde programmatuur kosteloos op te sporen mits binnen de maand na levering aangetekend ter kennis zijn gebracht. Alle te herstellen toestellen dienen bezorgd te worden in de originele verpakking. Onze verplichting tot zodanig kosteloos opsporen brengt evenwel niet met zich mede dat de overeengekomen bedragen die onze opdrachtgever ons verschuldigd is niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen behoeven te worden gedaan.

Art.5.5 De garantie vervalt op het ogenblik wanneer er door de opdrachtgever wijzigingen worden doorgevoerd in het door ons geleverde goed. Wij mogen de kosten van het opsporen en herstellen van alle gebreken die niet meer onder garantie vallen, aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig onze daarvoor geldende tarieven.

Art.6.1 Prijs. Voor de hardware worden de prijzen bepaald die op het ogenblik van het afsluiten van het contract normaal geldend zijn. Ingeval van toepassing van prijs verhoging door de constructeur en / of leverancier van de machines en / of onderdelen, zullen wij deze prijsverhoging mededelen aan de klant, die het recht heeft binnen de 8 dagen na kennisgeving tot schriftelijk annulering van de koop over te gaan.

Art.6.2 Wat software betreft is de prijs gewaarborgd door deze bepaald in de offerte of contract. Eventuele wijzigingen aan de oorspronkelijke gevraagde software worden tegen een afzonderlijk tarief bijkomend in rekening gebracht.

Art.6.3 In de prijs is geen basisopleiding voorzien, tenzij anders overeengekomen. Alle meerprestaties en verplaatsingskosten zullen tegen een afzonderlijk tarief in rekening worden gebracht.

Art.7.1 Betaling. De betalingen dienen contant te Bellegem te gebeuren (De hardware is derwijze betaalbaar op datum van plaatsing en / of levering) Netto, zonder korting; dit alles tenzij er door beide partijen een ander betalingsplan is overeengekomen.

Art.7.2 Iedere vertraging van betaling brengt voor de schuldenaar van de factuur de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 12% per jaar en zulks verminderd eventuele schadevergoedingen en kosten.

Art.7.3 In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 49,58 €uro. en een maximum van 1487,36 €uro. zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Art.8.1 Eigendom. Tenzij ander vermeld blijven alle leveringen m.b.t. machines en programmatuur onze eigendom tot de volledige betaling.

Art.8.2 Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten voor m.b.t. de door onze verschafte programmatuur, materialen en de daarin vervatte uitvindingen, modellen en auteur rechtelijke werken voor.

Art. 9 Elke partij heeft het recht op elk ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien de andere partij na hiertoe door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld na een termijn van 30 dagen nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, indien de andere partij uitstel van betaling vraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Art.10.1 Aansprakelijkheid. Wij zijn slechts aansprakelijk voor wanprestaties jegens de opdrachtgever als deze gebruik maakt van het 9 de omschreven recht. Onze aansprakelijkheid is hierbij beperkt voor de kosten die de opdrachtgever moet maken ter voltooiing van de onvoltooide opdracht.

Art.10.2 Elke bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art.10.3 De opdrachtgever vrijwaart ons voor de aanspraken van derden voor schade welke werd veroorzaakt door het gebruik dat van het door ons geleverde wordt gemaakt.

Art.10.4 Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval niet hoger dan een bedrag gelijk aan de bedongen prijs excl. Btw voor de ons opgedragen werkzaamheden en leveringen.

Art.11 Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd in het geval van betwisting. Deze bevoegdheid geldt tevens mocht een verdrag een buitenlandse rechtbank bevoegd achten. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Volg ons op Facebook